यस्तो अ’बस्थामा भे’टिए’को थि’यो सृ’जना ब’स्नेत श’व [त’स्बिर सहित]

समाचार

झा’पाको बि’र्तामो’डमा अ’र्धन’ग्न अ’वस्थामा ए’क यु’वती’को श’व फे’ला प’रेको छ। आ’फू ब’स्दै आ’एको घ’रकै अ’गाडि आँ’गनमा २५ व’र्षीया यु’वती सृ’जना ब’स्नेत अ’र्ध’न’ग्न अ’वस्थामा मृ’त फे’ला प’रेकी हुन्।

प्रह’रीका अनुसार सृ’जना बि’र्तामो’ड नग’रपालिका–५ स्थि’त पूर्व–प’श्चिम रा’जमार्गको सुग’म पे’ट्रोल प’म्मदेखि उ’त्तर त’र्फको ग’ल्लीन’जिकै सा’नीआमाको घर’मा ब’स्दै आ’एकी थि’इन् । दा’जुभा’उजुको सा’थमा ब’स्दै आ’एकी सृ’जना घ’रको आ’गनमा अ’र्ध’न’ग्न अ’वस्थामा मृ’त भे’टिएको जि’ल्ला प्र’हरी का’र्यालय झा’पाका प्र’हरी प्रमुख ए’सपी सा’नुराम भ’ट्टराईले ब’ताए।

ए’सपी भ’ट्टराईका अ’नुसार घ’टनास्थ’ल नि’यन्त्रणमा लि’एर घ’टनाको वि’षयमा थ’प अ’नुसन्धान भ’इरहेको छ। २५ व’र्षीया यु’व’तीको श’व पो’स्ट’मा’र्ट’म’का ला’गि ध’रान प’ठाईएको छ ।बि’र्तामो’ड- ५ मा डे’रा ग’रि ब’स्ने ती कि’शोरी मृ’त अ’वस्थामा घर बा’हिर फे’ला परे’की थि’इन् ।

श’व उ’ठा’उ’न स्था’नी’य’ले के’हिबे’र अ’व’रो’ध ग’रेका थि’ए । र’हस्य’म’य मृ’त्यु भ’एका कारण अ’नुसन्धा’नका ला’गि ध’रा’नबाट ता’लि’म प्रा’प्त कु’कुर झि’का’ई’ए’को थियो । सो कु’कु’र घ’र भि’त्रै प’से’को छ ।चौ’थो त’ला’मा ब’स्ने युव’ती रा’ती आ’फ्नै को’ठा’मा सु’ते’को प’रिवा’रको भ’नाई छ । बि’हानस’म्म घ’रका स’बै त’ला’मा ता’ला ल’गाई’एको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *